Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut

Jalkautuvat asiantuntijapalvelut

Jalkautuvien palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Tavoitteena on konkreettisesti viedä moniammatillista erityisosaamista asiakkaan arkiyhteisöjen tueksi. Tavoitteena on aina lisätä yhteisöjen osaamista ja löytää yhdessä asiakkaan ja lähipiirin kanssa omat polut ja väylät onnistumiseen. Palveluita voidaan toteuttaa tulkkauspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammalain tai lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukaisesti. 

Palvelumme

Kommunikaatiopalveluja, kuntoutusohjausta, neuropsykiatrista valmennusta sekä sopeutumisvalmennusta järjestetään puhe/kuulovammaisille asiakkaille sekä neuropsykiatrisen kirjon asiakkaille (autismin kirjo, ADHD/ADD,Tourette yms.), joilla ilmenee toiminnanohjauksen vaikeuksia tai sosiaalisen vuorovaikutuksen/kommunikaation ongelmia ja/tai haastavaa käyttäytymistä. Asiakkailla ei välttämättä ole kehitysvammaa.

  • Yksilöllinen kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus ja psykoterapia
  • Ryhmäopetus ja neuropsykiatrinen ryhmävalmennus
  • Kommunikaatio-ohjaus (AAC), tukiviittomaopetus, materiaalinvalmistus
  • Koulutukset ja konsultaatiot

Yksilöllinen kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä tukemista. Palvelu sisältää tarvittaessa myös yksikön neuropsykiatrisen valmennuksen tai esim. PRT-ohjauksen. Kuntoutusohjaus on moniammatillisen tietotaidon jalkauttamista asiakkaan arkeen.

Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus ovat kunnan järjestämiä lakisääteisiä vammaispalvelulain 8 §:n perusteella tai osana terveydenhuoltolain 29 §:n mukaisia lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja vammaiselle henkilölle. Kuntoutusohjaus on laaja-alaista sekä yksilöä että hänen toimintaympäristöään ohjaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön mahdollisimman itsenäinen ja omatoiminen elämä sekä arkielämän sujuvuus, toimintamahdollisuuksien tukeminen sekä tarpeettoman ja uusiutuvan laitoshoidon ehkäisy. Tavoitteisiin pyritään asiakaslähtöisesti yksilöllisin toimin siten, että kuntoutujan elinympäristö otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on niin ikään vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa. Sopeutumisvalmennuksen sisältöä ei vammaispalvelulainsäädännössä ole tarkemmin yksilöity. Sopeutumisvalmennuksen sisältö onkin ratkaistava vammaisen henkilön ja hänen läheistensä tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tavoite on kuitenkin aina sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutusohjaus (2013)
Malliin on kuvattu Kolpeneen palvelukeskuksessa toteutettava kuntoutusohjaus. Kuntoutusohjausta toteutetaan edelleen lapin hyvinvointialueella asiakkaan kotikunnan/alueen palvelupäätöksillä ja sairaaloiden lähetteillä.

Linkki malliin

Neuropsykiatrinen ryhmävalmennus/ sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista toimintaa henkilöille ja läheisille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea arkielämän tilanteisiin. Tiedon, henkisen tuen, keskustelun ja vertaistukiryhmätoiminnan avulla kuntoutuja ja hänen omaisensa kykenevät selviämään elämässään paremmin. Ryhmävalmennuksen kesto on noin 1,5 tuntia kerrallaan 5 -10 tapaamiskerran sarjana.

Sopeutumisvalmennuksen yksilö‑ tai perhekohtaisia muotoja voivat olla mm. kommunikaation edistämistä koskeva opetus (esimerkiksi Bliss‑symbolit, pistekirjoitus, viittomakommunikaatio), sosiaalisen toimintakyvyn valmiuksien parantaminen (esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien tukeminen), ihmissuhde‑ ja seksuaaliasioihin liittyvä valmennus (esimerkiksi vanhemman rooli), itsenäisten elämäntaitojen opiskelu (esimerkiksi julkisten palvelujen käytön opiskelu, asumisvalmennus, liikkumistaidonohjaus). (thl.fi)

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Kohderyhmänä voi olla monenlaiset kuntoutujat (autismikirjo, Aspergerin oireyhtymä, ADHD/ADD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet, kielelliset erityisvaikeudet, aivovamma, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat). Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Sillä tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehdyksi eli esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky, organisointikyky ja ajanhallinta. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.

Psykoterapia neuropsykiatrisen kirjon asiakkaille, jotka eivät Kelan kautta löydä palvelua.

Kommunikaatiopalveluina järjestetään puhevammaisten ja kuulovammaisten tulkkauspalveluja, kommunikaatiomateriaalin valmistusta, AAC-opetusta ja –ohjausta sekä tukiviittoma-opetusta. Perusmateriaali sisältyy ohjaussuoritteen hintaan. Lisämateriaalien valmistamisesta sovitaan erikseen.

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelua järjestetään myös Kelan sopimuksella

Koulutukset ja konsultaatio

Voit tilata erityisosaamisemme aiheista koulutusta. Voit myös pyytää kuntoutusohjaajiamme mukaan oman kuntasi tiimiin täydentämään osaamisellaan kehitysvamma-alan tai neuropsykiatrisen kuntoutuksen suunnittelua.

 

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Sanna Juuso
kuntoutussuunnittelija, kustannuspaikan esimies
040 824 7462
sanna.juuso@lapha.fi

Lataa esite