Green Care -laatumerkki Myllärin Pajalle

Laatumerkki on voimassa kolme vuotta.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen päiväaikaiseen toimintaan Myllärin pajalle on myönnetty Green Care LuontoVoima – laatumerkki 31.5.2023

LuontoVoima -laatumerkki

LuontoVoiman laatumerkki kertoo, että palveluntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan ja sen perusedellytykset. Palvelu tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Laatumerkit osoittavat, että palveluntuottaja on arvioinut palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, hän edistää asiakkaan osallisuutta ja että hänellä on käytössään muun muassa palautejärjestelmä.

LuontoVoima

LuontoVoiman palvelut ovat ohjattuja luontoperustaisia hyvinvointi-, kasvatus- ja harrastus-palveluja. Palveluissa huomioidaan palvelun käyttäjien mahdollinen tuen tarve, mikä voi vaatia erityisjärjestelyjä.

LuontoVoiman palveluiden tavoitteena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Palveluntuottaja kuvaa palvelun luontoperustaiset hyvinvointitavoitteet etukäteen tai palvelutavoitteet räätälöidään yhdessä asiakkaiden kanssa yksilöllisesti. Pitkäkestoisia hyvinvointivaikutuksia tavoitellaan asiakaslähtöisesti erilaisin motivoinnin ja ohjauksen keinoin, esimerkiksi siten, että palvelun avulla tuetaan omaehtoisten luontokokemusten lisäämistä tai jatkumista palvelukokemuksen jälkeenkin.

LuontoVoiman palveluissa noudatetaan kunkin toimintamuodon lakeja, suosituksia ja säädöksiä. Palveluntuottajan on tunnettava luonnon hyvinvointivaikutusten syntymekanismit ja häneltä edellytetään taitoja asiakkaan ohjaamisessa.

GREEN CARE LuontoVoima-laatumerkki kertoo, että…

Palveluntuottaja on sitoutunut

  • toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
  • arvioimaan palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin
  • käyttämään palautejärjestelmää ja korjaamaan nopeasti laatupoikkeamat
  • noudattamaan ammattialansa ja Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita
  • tuntemaan palvelua koskevat lait ja säädökset sekä toimimaan niiden mukaan

 

Green Care -laatutyökirja on käytössä ja siinä on kuvattu

  • palvelun luontolähtöinen toimintatapa suhteessa palvelun tavoitteisiin
  • palveluntuottajan osaaminen
  • palveluprosessin kulku
  • palvelun laadunhallinnan toteutustapa

Palvelun turvallisuussuunnittelu on tehty.

Palveluntuottaja on suorittanut vähintään 5 op teoreettisen Green Care -koulutuksen.

Muita uutisia