Opetus

Myllärin koulun esi-, perus- ja lisäopetus

Opetus on strukturoitua. Opetuksessa korostuvat vuorovaikutus - ja kommunikaatiotaidon kehittäminen ja vahvistaminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, oman toiminnan ohjaamisen tukeminen sekä aistitoimintojen huomioonottaminen. Myllärin koulussa toimii 4-5 pienluokkaa.

Myllärin koulun opetus

Erityisluokanopettajan kanssa jokaisessa luokassa työskentelee koulunkäynnin ohjaajia oppilaiden määrästä ja tuen tarpeesta riippuen. Oppilasryhmien maksimikoko on 6.

  • Opetus koostuu eri  toiminta-alueiden eheytetyistä tavoitteista
  • Myllärin koulu järjestää tarvittaessa esiopetusta. Esiopetus tapahtuu perusopetusluokissa
  • Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
  • Oppilaan tutustumiskäynnit tai -jaksot sovitaan ja suunnitellaan vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa

Myllärin koulu järjestää tarvittaessa esiopetusta. Esiopetus tapahtuu perusopetusluokissa. Myllärin kouluun esiopetukseen tulevalla lapsella on erityisen tuen päätös. Esiopetuksesta vastaavat erityisluokanopettaja apunaan koulukäynninohjaajat. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta ovat tervetulleita tutustumaan Myllärin koulun toimintaan. Oppilaan tutustumiskäynnit tai -jaksot sovitaan ja suunnitellaan vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa esikoululaisen tarpeiden mukaan.

Opetus koostuu eri  toiminta-alueiden eheytetyistä tavoitteista. Yksittäisen taidon harjaantumisella vaikutetaan oppilaan kokonaiskehitykseen. Esimerkiksi ruokailutilanteen opettelussa tarvitaan päivittäisten taitojen lisäksi myös motorisia, sosiaalisia, kognitiivisia- ja kommunikaatiotaitoja. Kognitiivisten taitojen oppimisessa korostuu taitojen arkeen yleistäminen. Yhteistyö huoltajien ja terapeuttien kanssa on tiivistä

Lisäopetus

Myllärin koulu tarjoaa lukuvuoden kestävää lisäopetusta peruskoulunsa päättäneille nuorille. Lisäopetuksen opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen edellisenä vuonna.

Lisäopetus jatkaa perusopetuksen tehtävää. Lisäopetuksessa tutustutaan eri työtoimintoihin, jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä päivätoimintapalveluihin. Ensisijaisena tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen opiskelija suuntaa jatko-opintoihin.

Kuntoutusopetus

Opetus koostuu ryhmässä toimimisesta ja yksilöllisistä tehtävistä. Tehtävätuokiot suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen oppilaan jaksotavoitteet huomioiden. Luokassa toteutetaan strukturoidun opetuksen periaatteita, mikä näyttäytyy esimerkiksi koriopetuksena, kuvallisena toiminnanohjauksena ja selkeänä päivästruktuurina. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi kuvin ja viittomin.

Alle kouluikäisille lapsille ja oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa ja opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintaan sisältyy kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen havainnointia/arviointia yksilö- ja ryhmätilanteissa strukturoidussa ympäristössä

Kuntoutusluokassa työskentelee yksi erityisluokanopettaja ja kolme toiminnan ohjaajaa. Luokan henkilökunta toivottaa perheen, päiväkodin, koulun tai muun lapsen/nuoren yhteistyötahon tervetulleeksi sovitusti seuraamaan kuntoutusluokan toimintaa. Vierailuista voi sopia ennakkoon soittamalla luokan puhelimeen 0400-138880.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Juha Alaraatikka
rehtori, Myllärin koulu
040 729 8831
juha.alaraatikka@kolpene.fi

Lataa esite