Opetus

Esi-, perus- ja lisäopetus

Myllärin koulussa toimii 5 pienluokkaa sekä kuntoutusluokka. Erityisluokanopettajan kanssa luokassa työskentelee koulunkäynninohjaajia oppilaiden määrästä ja tuen tarpeesta riippuen. Oppilasryhmien maksimikoko on 6.

Myllärin koulun opetus

Myllärin koulun oppilailla on erityisen tuen päätös ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

  • Esiopetus tapahtuu perusopetusluokissa.
  • Perusopetus järjestetään toiminta-alueittain.
  • Kuntoutusluokassa järjestetään arvioivaa opetusta ja ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille.

Esiopetus

Myllärin koulu järjestää tarvittaessa esiopetusta. Esiopetus tapahtuu perusopetusluokissa. Myllärin kouluun esiopetukseen tulevalla lapsella on erityisen tuen päätös. Esiopetuksesta vastaavat erityisluokanopettaja apunaan koulukäynninohjaajat. Lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta ovat tervetulleita tutustumaan Myllärin koulun toimintaan. Lapsen tutustumiskäynnit tai -jaksot sovitaan ja suunnitellaan vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa esikoululaisen tarpeiden mukaan.

Perusopetus

Myllärin koulussa opetus järjestetään toiminta-alueittain, joita ovat: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Kognitiivisten taitojen osa-alueeseen voidaan yksilöllisesti sisällyttää oppiainesisältöjä.

Opetus koostuu eri toiminta-alueiden eheytetyistä tavoitteista. Yksittäisen taidon harjaantumisella vaikutetaan oppilaan kokonaiskehitykseen. Esimerkiksi ruokailutilanteen opettelussa tarvitaan päivittäisten taitojen lisäksi myös motorisia, sosiaalisia, kognitiivisia- ja kommunikaatiotaitoja.

Oppimisessa korostuu taitojen arkeen yleistäminen. Moniammatillinen yhteistyö huoltajien ja terapeuttien kanssa on tiivistä.

Kuntoutusopetus

Kuntoutusopetusta järjestetään oppivelvollisuusikäisille tutkimus- tai kuntoutusjaksolle tai autismikurssille tuleville lapsille ja nuorille Kuntoutuskeskus Vuoman kuntoutusluokassa. Jaksojen pituus on 1-2 viikkoa.

Oppivelvollisuusikäisten opetus koostuu ryhmässä toimimisesta ja yksilöllisistä tehtävistä. Tehtävätuokiot suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen oppilaan jakson tavoitteet huomioiden. Luokassa toteutetaan strukturoidun opetuksen periaatteita, mikä näyttäytyy esimerkiksi koriopetuksena, kuvallisena toiminnanohjauksena ja selkeänä päivästruktuurina. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi kuvin ja viittomin.

Alle oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti asumisyksikkö Säteessä ja Aavassa.

Jaksoille tuleville lapsille ja nuorille järjestettävään toimintaan sisältyy yksilöllisten jakson tavoitteiden mukaisesti kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen havainnointia sekä arviointia yksilö- ja ryhmätilanteissa strukturoidussa ympäristössä.

Kuntoutusluokassa työskentelee erityisopettaja ja toiminnan ohjaaja sekä tarvittaessa yhteistyössä asumisyksikön kanssa toiminnan ohjaajaa. Kuntoutusluokan ja asumisyksikkö Säteen ja Aavan henkilökunta toivottaa lapsen ja nuoren huoltajat tervetulleeksi mukaan jaksoille. Koronatilanteen vuoksi suosittelemme muiden yhteistyötahojen kanssa konsultaatiota ja yhteistyötä etäyhteyksien välityksellä.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Juha Alaraatikka
erityisluokanopettaja, rehtori
040 729 8831
juha.alaraatikka@kolpene.fi

Lataa esite