Opetus

Esi-, perus- ja lisäopetus

Myllärin koulussa toimii 4-5 pienluokkaa. Erityisluokanopettajan kanssa luokassa työskentelee koulunkäynninohjaajia oppilaiden määrästä ja tuen tarpeesta riippuen. Oppilasryhmien maksimikoko on 6.

Myllärin koulun opetus

Myllärin koulussa järjestetään esi-, perus- ja lisäopetusta.

  Esiopetus

  Myllärin koulu järjestää tarvittaessa esiopetusta. Esiopetus tapahtuu perusopetusluokissa. Myllärin kouluun esiopetukseen tulevalla lapsella on erityisen tuen päätös. Esiopetuksesta vastaavat erityisluokanopettaja apunaan koulukäynninohjaajat. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

  Vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta ovat tervetulleita tutustumaan Myllärin koulun toimintaan. Oppilaan tutustumiskäynnit tai -jaksot sovitaan ja suunnitellaan vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa esikoululaisen tarpeiden mukaan.

  Perusopetus

  Myllärin koulussa opetus järjestetään toiminta-alueittain, joita ovat: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Kognitiivisten taitojen osa-alueeseen voidaan yksilöllisesti sisällyttää oppiainesisältöjä.

  Opetus koostuu eri  toiminta-alueiden eheytetyistä tavoitteista. Yksittäisen taidon harjaantumisella vaikutetaan oppilaan kokonaiskehitykseen. Esimerkiksi ruokailutilanteen opettelussa tarvitaan päivittäisten taitojen lisäksi myös motorisia, sosiaalisia, kognitiivisia- ja kommunikaatiotaitoja. Kognitiivisten taitojen oppimisessa korostuu taitojen arkeen yleistäminen. Yhteistyö huoltajien ja terapeuttien kanssa on tiivistä.

  Lisäopetus

  Myllärin koulu tarjoaa lukuvuoden kestävää lisäopetusta peruskoulunsa päättäneille nuorille. Lisäopetuksen opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen edellisenä vuonna.

  Lisäopetus jatkaa perusopetuksen tehtävää. Lisäopetuksessa tutustutaan eri työtoimintoihin, jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä päivätoimintapalveluihin. Ensisijaisena tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen opiskelija suuntaa jatko-opintoihin. Työelämään sekä jatko-opintoihin ohjaaminen sisältyvät opinto-ohjaukseen.

  Lisäopetuksen tuntimäärä on perusopetuslain mukaan vähintään 1100 tuntia. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan tilanteen ja tarpeiden mukaisesti.

  Lisäopetuksen opiskelijoille laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon kootaan opiskelijan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, henkilökohtaisen ohjauksen järjestäminen, tarvittavat tukipalvelut sekä opetuksen keskeinen sisältö.

  Lisäopetusta haetaan seuraavaa lukuvuotta varten huhtikuuhun mennessä tällä lomakkeella.

  Kuntoutusopetus

  Kuntoutusopetusta järjestetään Kuntoutuskeskus Vuomassa sekä Myllärin koulun perusopetusluokissa.

  Opetus koostuu ryhmässä toimimisesta ja yksilöllisistä tehtävistä. Tehtävätuokiot suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen oppilaan jaksotavoitteet huomioiden. Luokassa toteutetaan strukturoidun opetuksen periaatteita, mikä näyttäytyy esimerkiksi koriopetuksena, kuvallisena toiminnanohjauksena ja selkeänä päivästruktuurina. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi kuvin ja viittomin.

  Alle kouluikäisille lapsille ja oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa ja opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintaan sisältyy kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen havainnointia/arviointia yksilö- ja ryhmätilanteissa strukturoidussa ympäristössä

  Kuntoutusluokassa työskentelee yksi erityisluokanopettaja ja kolme toiminnan ohjaajaa. Luokan henkilökunta toivottaa perheen, päiväkodin, koulun tai muun lapsen/nuoren yhteistyötahon tervetulleeksi sovitusti seuraamaan kuntoutusluokan toimintaa. Vierailuista voi sopia ennakkoon soittamalla luokan puhelimeen 0400-138880.

  Lisätiedot

  Tiedustelut ja lisätiedot

  Juha Alaraatikka
  rehtori, Myllärin koulu
  040 729 8831
  juha.alaraatikka@kolpene.fi

  Lataa esite