Opetus

Esi-, perus- ja lisäopetus

Myllärin koulussa toimii 5 pienluokkaa sekä kuntoutusluokka. Erityisluokanopettajan kanssa luokassa työskentelee koulunkäynninohjaajia oppilaiden määrästä ja tuen tarpeesta riippuen. Oppilasryhmien maksimikoko on 6.

Myllärin koulun opetus

Myllärin koulun oppilailla on erityisen tuen päätös ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

  • Esiopetus tapahtuu perusopetusluokissa.
  • Perusopetus järjestetään toiminta-alueittain.
  • Lisäopetusta tarjotaan peruskoulunsa päättäneille nuorille.
  • Kuntoutusluokassa järjestetään arvioivaa opetusta ja ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille.

Esiopetus

Myllärin koulu järjestää tarvittaessa esiopetusta. Esiopetus tapahtuu perusopetusluokissa. Myllärin kouluun esiopetukseen tulevalla lapsella on erityisen tuen päätös. Esiopetuksesta vastaavat erityisluokanopettaja apunaan koulukäynninohjaajat. Lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta ovat tervetulleita tutustumaan Myllärin koulun toimintaan. Lapsen tutustumiskäynnit tai -jaksot sovitaan ja suunnitellaan vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa esikoululaisen tarpeiden mukaan.

Perusopetus

Myllärin koulussa opetus järjestetään toiminta-alueittain, joita ovat: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Kognitiivisten taitojen osa-alueeseen voidaan yksilöllisesti sisällyttää oppiainesisältöjä.

Opetus koostuu eri  toiminta-alueiden eheytetyistä tavoitteista. Yksittäisen taidon harjaantumisella vaikutetaan oppilaan kokonaiskehitykseen. Esimerkiksi ruokailutilanteen opettelussa tarvitaan päivittäisten taitojen lisäksi myös motorisia, sosiaalisia, kognitiivisia- ja kommunikaatiotaitoja.

Oppimisessa korostuu taitojen arkeen yleistäminen. Moniammatillinen yhteistyö huoltajien ja terapeuttien kanssa on tiivistä.

Lisäopetus

Myllärin koulu tarjoaa lukuvuoden kestävää toiminta-alueittain etenevää lisäopetusta peruskoulunsa päättäneille nuorille. Lisäopetuksen opiskelijaksi voidaan ottaa myös nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen edellisenä vuonna.

Lisäopetuksen opiskelijoille laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunntelma. Lisäopetus jatkaa perusopetuksen tehtävää. Lisäopetuksessa tutustutaan eri työtoimintoihin, jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä päivätoimintapalveluihin. Ensisijaisena tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen opiskelija suuntaa jatko-opintoihin.

Lisäopetusta haetaan seuraavaa lukuvuotta varten kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tällä lomakkeella.

Kuntoutusopetus

Kuntoutusopetusta järjestetään Kuntoutuskeskus Vuomassa sekä Myllärin koulun perusopetusluokissa.

Opetus koostuu ryhmässä toimimisesta ja yksilöllisistä tehtävistä. Tehtävätuokiot suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen oppilaan jaksotavoitteet huomioiden. Luokassa toteutetaan strukturoidun opetuksen periaatteita, mikä näyttäytyy esimerkiksi koriopetuksena, kuvallisena toiminnanohjauksena ja selkeänä päivästruktuurina. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä hyödynnetään opetuksessa esimerkiksi kuvin ja viittomin.

Alle kouluikäisille lapsille ja oppivelvollisuusikäisille järjestetään ohjattua kuntouttavaa ryhmätoimintaa ja opetusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintaan sisältyy kognitiivisten taitojen, käyttäytymisen sekä vuorovaikutustaitojen havainnointia/arviointia yksilö- ja ryhmätilanteissa strukturoidussa ympäristössä

Kuntoutusluokassa työskentelee yksi erityisluokanopettaja ja kolme toiminnan ohjaajaa. Luokan henkilökunta toivottaa perheen, päiväkodin, koulun tai muun lapsen/nuoren yhteistyötahon tervetulleeksi sovitusti seuraamaan kuntoutusluokan toimintaa. Vierailuista voi sopia ennakkoon soittamalla luokan puhelimeen 0400-138880.

Lisätiedot

Tiedustelut ja lisätiedot

Maarit Lasanen
rehtori, Myllärin koulu
040 729 8831
maarit.lasanen@kolpene.fi

Lataa esite