Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Päivitetty 20.3.2019

1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus järjestää Opetushallituksen antamien perusteiden mukaista koululaisille suunnattua aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulun loma-aikoina järjestetään kokopäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti kaikille Myllärin koulun oppilaille, mutta on avoin myös muille kehitysvammaisille ja autismin kirjon piiriin kuuluville oppilaille.

Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajan viettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota omatoimisuuteen ja lapsen itsenäistymiseen. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon.

2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa mukana olevia. Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Yhteistyö kotien kanssa on aktiivista. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus eri osapuolten välillä luo myös pohjan kohdata mahdollisia ongelmatilanteita.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen tunne-elämää ja sosiaalista kehittymistä. Jokaisella lapsella on oikeus kokea olevansa hyväksytty ja arvostettu omana itsenään. Lasta ohjataan ilmaisemaan erilaisia tunteita ja oppimaan niiden säätelyä.

  • tukea lapsen eettistä kasvua
  • kiinnittää huomio lapsen hyvinvointiin ja terveelliseen elämäntapoihin sekä ruokailutottumuksiin
  • huomioida toisten hyvinvointiin sekä siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
  • vastuu oman käyttäytymisen aiheuttamista seurauksista ja tunteista sekä itselle että toiselle
  • ryhmän toimintaan liittyvistä sopimuksista ja annettujen ohjeiden noudattamisesta
  • suhtautumista ympäristöön ja luontoon
  • löytää persoonallisuuden kasvua tukevia vapaa-ajan harrastuksia

Itsetunnon kehityksen kannalta on tärkeää, että osallistumisen iloa ja onnistumisen kokemuksia korostetaan. Lapsen perusteltu rohkaisu ja kiittäminen tukevat itsetunnon kehitystä, ja samalla lapsi oppii luottamaan omiin taitoihinsa.

3. Toiminnan järjestämisen periaatteet

Aamu- ja iltapäivätoiminta on Myllärin Pajan alaista toimintaa, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Myllärin koulun kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan vuosittain Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen kautta. Aamu- ja iltapäivätoiminta on perheille maksutonta samoin kuin siihen liittyvät kuljetukset. Toiminta perustuu erityishuoltolakiin.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmiä on kaksi. Nuokkari ja Touhutupa. Ryhmissä on omat toiminnan ohjaajat ja riittävä määrä koulunkäynnin- ja päivätoiminnan ohjaajia, mikä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen. Touhutupa on tarkoitettu alakoululaisille ja Nuokkari yläkoululaisille lapsille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset on tapaturmavakuutettu. Toiminnassa noudatetaan Myllärin koulun järjestyssääntöjä ja lääkehoidon suunnitelmia. Lapselle tarjotaan kaikkina toimintapäivinä välipala. Kokopäivätoiminnassa lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala.

4. Toiminnan sisältö

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa harjoitellaan käytännön taitoja ja hyviä tapoja. Toiminta on kiireetöntä ja monipuolista. Lapsilla on mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, vireyttä edistävään liikkumiseen, ulkoiluun, omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Toimintasuunnitelmissa hyödynnetään strukturoidun opetuksen menetelmiä ja toiminta suunnitellaan niin, että lapsi selvästi hahmottaa, milloin koulu päättyy ja iltapäivä toiminta alkaa. Käytössä ovat joko henkilökohtaiset ja/tai ryhmän yhteiset kuvalliset päivä-ohjelmat.

Aamuhoito toteutuu koulun ja pajan tiloissa, mutta iltapäivällä lapset siirtyvät pajalla sijaitseviin iltapäivätoiminnan tiloihin. Tilat on suunniteltu toimiviksi ja turvallisiksi. Iltapäivätoiminnan käytössä ovat kaikki Kolpeneen palvelukeskuksen monipuoliset tilat ja ulkoalueet sekä kolme tila-autoa ja moottorikelkka retki- ja virkistystoimintaa varten.

Kodin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö on tiivistä. Yhteistyötä tehdään myös kaikkien lapsen kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa. Koulun reissuvihko toimii kodin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan välillä tiedotusvälineenä. Poissaoloista huoltajat ilmoittavat rehtorille ja iltapäivätoiminnasta vastaavien puhelimeen tekstiviestillä. Mahdolliset taksikyytien peruuntumiset vanhemmat ilmoittavat suoraan kuljetuksen tarjoajalle. Vanhemmat ilmoittavat iltapäivätoiminnan puhelimiin suoraan jos lasta hakee joku muu kuin vanhempi.

5. Toiminta-aika

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 7.00 – 16.15 tai tarvittaessa erikseen sovittuna aikana. Koulujen loma aikoina järjestetään kokopäivä toimintaa. Kokopäivätoiminta on kiinni pääsääntöisesti neljä viikkoa heinäkuussa ja viikon 52.

6. Arviointi ja palautteet

Aamu- ja iltapäivätoimintaa arvioidaan toimintakausittain tehdyllä vanhemmille suunnatulla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Toimintavuoden aikana kysytään palautetta toiminnasta myös lapsilta sekä heidän toiveitaan. Kysely kuvitetaan ja vastaamisessa lapsia tuetaan puhetta tukevin ja korvaavin menetelmin. Toiminnan toteutumista ja arviointia käsittelee rehtori, Myllärin Pajan palvelupäällikkö ja iltapäivätoiminnanryhmien vastaavat ohjaajat kerran lukukaudessa pidettävässä palaverissa.

 

Yhteystiedot:

Kuntayhtymän virallinen sähköpostiosoite kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kolpene.fi, ellei toisin mainita.

Aamuhoito puh. 040 776 0913

Nuokkari     puh. 040 741 1519

Touhutupa  puh. 040 741 4315

Myllärin Pajan palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi puh. 040 194 9346

Myllärin koulun rehtori Juha Alaraatikka puh. 040 729 8831